Giveaways by Pecker Heads Sports Breaks (60)

Code Description Rounds Completed
(US/Eastern time)
gtyonv πŸ“¦ 45 46 7
ilsvrn πŸ“¦ 44 14
bgsshn 41 42 43 17
kvgzzb πŸ“¦ 38 39 40 12
ioqfei box 37 10
elhqyx box 35 36 9
ccbchs πŸ“¦ 33 34 14
iblqza πŸ“¦ 31 32 10
acmzvh πŸ“¦ 29 & 30 12
wrapyt The u lid 8
qsyorr πŸ“¦ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 12
strgwc πŸ“¦ 17 & 18 15
rgvsya Irish lid 8
tybcfw πŸ“¦ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18
idywio πŸ“¦ 5&6 18
iltchb πŸ“¦ 3&4 18
euqmdd πŸ“¦ 1 7
pveqtz box 29 12
rwefav πŸ“¦ 26 27 28 16
fgcnnw πŸ“¦ 22 23 24 25 17
ikgsef πŸ“¦ 20-21 13
hawwgp πŸ“¦ 17 18 19 7
akmjuo πŸ“¦ 15 16 7
xnhuhs πŸ“¦ 13 14 7
riwxsd πŸ“¦ 11 12 14
ttcbge πŸ“¦ 7 8 9 10 6
srgwiu πŸ“¦ 5&6 7
mgamwo 🌚 πŸ“¦ 1234 12
ruiqqj 🌚 πŸ“¦ 21 - 26 12
vbgebm 🌚 πŸ“¦ 18 19 20 6
czldfb πŸ“¦ 15 16 17 8
phbwtv πŸ“¦ 13 14 13
ptqlpx 🌚 πŸ“¦ 11 12 19
obqein 🌚 πŸ“¦ 10 12
kauaoo 🌚 πŸ“¦ 7,8,9 12
urmtsn 🌚 πŸ“¦ 5,6 16
qyenyf 🌚 πŸ“¦ 4 6
zxqjdg 🌚 πŸ“¦ 2 & 3 13
oismxd 🌚 πŸ“¦ 1 17
ldtoyq NCAA Williams 7
tlnkgg πŸ“¦ 32 33 34 35 36 14
dpgnlp πŸ“¦ 30 & 31 17
eaivdp πŸ“¦ 28&29 6
znjqkd πŸ“¦ 27 afc 5
rdgenj πŸ“¦ 27 nfc 7
btkags πŸ“¦ 26 NFC teams 7
wachkp πŸ“¦ 26 afc 6
fjwffc πŸ“¦ 25 15
hetvrs πŸ“¦ 23 24 8
kdnacb πŸ“¦ 21 22 12
hqhpln πŸ“¦ 17 18 19 20 11
fmhgic πŸ“¦ 15&16 13
zrpjiu πŸ“¦ 14 8
qwhsae πŸ“¦ 10 11 12 13 5
mbqxbv πŸ“¦ 8&9 13
ssraik πŸ“¦ 6&7 7
irceaa πŸ“¦ 5 8
vmfjdg πŸ“¦ 3&4 6
eigltc πŸ“¦ 3&4 6
bkvrxf πŸ“¦ 1&2 17

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —