Giveaways by Ruben de la Rosa II (177)

Code Description Rounds Completed
(US/Central time)
xuljbg RPU top 5 6
gqgejw RPU 10 rds 10
wkbois Billy's Gummy Bears 10
giyxqv RPU top 5 8
vjvygj RPU 10 rds 10
somxxm RPU 10 rds 10
uredjp RPU top 5 10
huailn RPU 10 rds 10
zcfcrc Jessica's converse 7
xikwvv RPU top 5 7
adoogi Matt's top 3 7
tsscbm game 5
aqdedz game 5
koftnk bowl 8
meyvak RPU top 5 7
bmowdz RPU 10 rds 10
qzbpeu RPU top 5 7
dwhlsb clean 7
sfgzrg mini 6
zakstr azucenas mini 7
zncybt RPU top 5 7
stganf snacks 11
grqhju RPU 10 rds 10
jmavga Matt's top 3 6
uosavd RPU top 5 5
xkqmlu mini 11
dyojrl dish supplies 11
nduahd candy 6
xpaqai RPU top 5 8
unksxq RPU 10 rds 10
rrosgl RPU top 5 8
ywehst RPU 10 rds 10
krqixt RPU top 5 7
tefifq RPU 10 rds 10
hpnjxo RPU giveaway 7
fvdnlm RPU top 5 8
albwsq RPU 10 rds 10
omtrol RPU top 5 9
ffnbjl RPU 10 rds 10
doxfhd RPU top 5 12
wpabsl azucenas mini 9
fveaar gain 9
fpiqqd mini 12
ikezis RPU top 5 12
egwpob RPU 10 rds 10
bxtqup RPU top 5 6
obkmtl Matt's top 3 5
yvknud RPU 10 rds 10
dbxjdh RPU top 5 11
jayonc RPU biggie 16
kqxrec RPU top 5 8
zmapdw RPU top 5 8
llznfk RPU 10 rds 10
knefae RPU top 5 10
pewpwi RPU 10 rds 10
jucfrv Matt's top 3 8
joramp RPU top 5 7
zcwytd RPU 10 rds 10
slillg Matt's top 3 6
sblmyy RPU top 5 5
gsgfcr RPU 10 rds 10
utdouu RPU top 5 6
nmujio RPU 10 rds 10
anaxhp RPU top 5 10
wzlqfm RPU top 5 9
nsqrji RPU 10 rds 10
ekccqa RPU top 5 10
hxwzdj switch 6
lxnqwf RPU 10 rds 10
huyktb RPU top 5 8
fykvhq RPU 10 rds 10
hldqun mini 9
yfjxny Matt's winners choice rd 8 6
wjjton azucenas tp 9
dewtvb RPU top 5 6
ubxlew RPU 10 rds 10
chveii RPU top 5 9
raoilm azucenas snacks 10
rygvlr RPU 10 rds 10
ruiuqn RPU top 5 7
ihkgjg RPU biggie 16
wswuyg rpu top5 9
gqalyu RPU 10 rds 10
ngfxaq RPU top 5 8
gvyxyy RPU 10 rds 10
kpyvut RPU top 5 6
mgrrom Matt's top 3 12
ccrpop RPU 10 rds 10
jljkjm RPU top 5 8
vlobwl RPU 10 rds 10
cyqlap RPU top 5 8
qimzln Matt's top 3 12
xvdksk RPU 10 rds 10
sdcufz azucenas game 11
mwfdto RPU top 5 10
uyjyxz game 7
xtqhfp RPU Biggie 16
dxwlwr RPU top 5 10
auzcgo RPU 10 rds 10
lngxxn RPU top 5 9
dthkua RPU 10 rds 10
ockekq RPU top 5 7
jxtoqi RPU 10 rds 10
vahgmw RPU top 5 9
jopfnw game 10
gepgzv mini 7
iqlryo RPU top 5 8
znuggm RPU top 5 8
blytpj RPU 10 rds 10
aewexg RPU top 5 6
rvozrc mini 7
htidcq RPU 10 rds 10
shxzui RPU top 5 7
dtujdh RPU 10 rds 10
lmemhs RPU top 5 8
yppkjm RPU 10 rds 10
mihumo RPU top 5 5
bogslv RPU 10 rds 10
vmqopq Matt's top 3 7
ywyvad RPU top 5 10
wrmzjf RPU 10 rds 10
pxwcte RPU top 5 8
ucyvpu RPU 10 rds 10
kjohjo RPU 10 rds 10
wvsnxo RPU biggie 16
oxmddm Matt's winners choice rd 7 7
xhgfqo RPU top 5 7
gntwde RPU 10 rds 10
gahpqp RPU top 5 7
mgdwvf RPU 10 rds 10
lflzob RPU top 5 7
cpmvhv RPU 10 rds 10
goiqem RPU top 5 10
uoihtn RPU 10 rds 10
dwyngh RPU top 5 7
keeeto azucenas Dyson 8
pyaeci azucenas mini 8
nuztww azucenas fml 8
kwpwct RPU 10 rds 10
pusbps Matt's winners choice rd 5 10
qgwour RPU top 5 7
lglaya RPU 10 rds 10
cfbqtc RPU top 5 9
stzxtp RPU 10 rds 10
ephirp Matt's flowers 6
urzvod francos straight fill 5
tsuicr Matt's mini 7
owpiew Matt's top 3 5
pzkqln Matt's top 2 9
ffyvsq azucenas shoes 5
qqusco Matt's top 2 11
etnbvn azucenas mini 11
bdbcmt RPU top 5 8
taefpi RPU 10 rds 10
yklpon RPU top 5 12
lfltui RPU 10 rds 10
tnjbdj azucenas mini 7
tbpzjh azucenas mini 5
qgygzq Robert's drone 7
hplbbx jay's mini 6
ufnyzs azucenas snacks 9
vfdpns azucenas vacuum 7
xdiyqw azucenas mini 8
pwhwff 49ers 7
hrqyer chiefs 10
pmvsgc azucenas mini 9
fzrhhv azucenas game 6
coxoev azucenas mixer 6
nqspyb Matt's top 3 8
vlehta azucenas hg rd2 9
wojixt azucenas home goods 7
abgqyy RPU 10 rds 10
nmblym rpu top 5 8
gjsuhc RPU 10 rds 10
fkstac RPU top 5 10
yxlgue RPU 10 rds 10
mduref main event pick em 10

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —