Giveaways by David Brubeck (67)

Code Description Rounds Completed
(US/Central time)
iaifxo 3-28-1 rd5 20
rawhnv 3-28-1 rd5 20
saonxy 3-28-1 rd3 20
enxkkb 3-28-1 rd2 20
zrdepw 3-28-1 rd1 20
tpoxxt 3-27-1 rd5 20
phtkqf 3-27-1 rd4 20
fmmseh 3-27-1 rd3 20
smnzcm 3-27-1 rd2 20
zlpbsr 3-27-1 rd1 20
zwkvya 3-22-1 rd5 20
jnidrz 3-22-1 rd4 20
uqogwf 3-22-1 rd3 20
cbyibt 3-22-1 rd2 20
rklhbz 3-22-1 rd1 20
jtxvwv 3-19-2 rd 5 20
zpxsae 3-19-2 rd5 20 not completed
klsovl 3-19-2 rd4 20
vtpsdu 3-19-2 rd3 20
fdvhhc 3-19-2 rd2 20
elsasl 3-19-2 rd1 20
cjzqyj 3-19-1 rd5 20
xrdszt 3-19-1 rd5 20
bfzwzv 3-19-1 rd4 20
rrsrpo 3-19-1 rd3 20
uuehgv 3-19-1 rd2 20
epmznz 3-19-1 rd1 20
orfvdy 3-18-2 rd5 20
xnqlyg 3-18-2 rd4 20
ztatak 3-18-2 rd3 20
bobygw 3-18-2 rd2 20
xqsopm 3-18-2 rd1 20
qlizpo 3-18-1 rd5 20
sgcmjz 3-18-1 rd4 20
mjepef 3-18-1 rd3 20
dkqrir 3-17-1 rd2 20
ithfdo 3-18-1 20
cttdqt 3-17-1 rd5 20
obagia 3-17-1 rd4 20
pljyfy 3-17-1 rd3 20
upexar 3-17-1 rd2 20
ubylxy 3-17-1 rd1 20
gaiehy 3-16-1 rd5 20
lzsiaq 3-16-1 rd4 20
lldesm 3-16-1 rd3 20
eztnly 3-16-1 rd2 20
ffktvr 3-16-1 rd1 20
ticsvj 3-12-1 rd5 20
akthlr 3-12-1 rd4 20
inbmxa 3-12-1 rd3 20
wtirpd 3-12-1 rd2 20
vskcbh 3-12-1 rd1 20
lfkpel 3-11-1 rd5 20
fvnckh 3-11-1 rd4 20
stjumr 3-11-1 rd3 20
egwpww 3-11-1 rd2 20
igljlk 3-11-1 rd1 20
vmywto 3-9-1 rd5 20
zxzfdv 3-9-1 rd4 20
fjuwwp 3-9-1 rd3 20
yywqhe 3-9-1 rd2 20
zrdipe 3-9-1 rd1 30
viafzv 3-1-1 rd5 20
cnhpkk 3-1-1 rd4 20
vmgdti 3-1-1 rd3 20
lumyzr 3-1-1rd2 20
cdpmbs 3-1-1 rd1 20

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —