Giveaways by handbreaks (19)

Code Description Rounds Completed
(America/New York time)
fadufs Zcvbhgrfgpiythg 10
eaywjx Wdrtggyrtfsdfhg 6
zbqxds Rthyfhgdtyhrgfy 5
nchigj Sdfghbnmkilfgyhrwdfgh 7
lsjyey Ssfgbnhjkmpyhtyldfgh 7
dhvykr Wetyijhgfrds 11
mommsi Plkjhnmbgff 9
eaiczf Dfghrtdfgyhgh 8
tsvhgm Wrtypiytghfcbd 10
vzijkl Dfgghjkoiuytrrtyhg 6
qkdqgl Tyfhgdftryswikjhgf 5
wvzvrn Etyfhgdscbsdfg 6
vbytlh Lkjhgfdsaouytrdg 6
lkfibg Wrldseries 7
tfsrlq Sdfcvbnnsdrthgkjh 11
fdsple Rdsftfyijhghfdcvbnm 6
rtfrfd Shgdfrthgdfcbhf 7
yrobxi Nrftghydhfj 7
jdggsw Sdfghbvcxnmghfd 8

— Giveaways expire 1 month after they have been completed —